Voor de verhuizing van je .nl domeinnaam heb je een token nodig dat bij je domeinnaam hoort. Je oude registrar/provider beschikt over deze code en is verplicht dit token (autorisatiecode) te verstrekken binnen vijf dagen nadat je daarom verzocht hebt. Hoe je dit token op kunt vragen verschilt per provider. Iedere provider hanteert hierin zijn eigen regels. Bij Ongekend.nl kun je altijd zelf 24/7 het token opvragen in het dashboard maar bij andere providers gaat dit bijvoorbeeld via een schriftelijke verzoek.

Als je oude registrar/provider geen gehoor geeft aan jouw verzoek, dan kan je je provider sommeren alsnog het token te verstrekken. De SIDN heeft voor deze procedure een standaard tekst die je kan gebruiken. De 'voorbeeldtekst vorderen afgifte token bij registrar' vind je hier op de SIDN website maar staat ook hieronder.

Krijg je na vijf dagen nog steeds geen reactie of token? Dan kunnen wij een escalatie verzoek voor je indienen bij de SIDN. Ongekend.nl vraagt nu aan de SIDN de domeinverhuizing te escaleren. SIDN neemt contact op met je huidige registrar en maant hun het token alsnog aan jou als domeinhouder te verstrekken. Als je het token in deze fase alsnog ontvangt, dan kan je deze via e-mail of een ticket aan Ongekend.nl doorgeven, waarna de verhuizing alsnog op de reguliere wijze doorgang zal vinden.

Als na bovenstaande vijf dagen de verhuizing nog niet is uitgevoerd, dan zal SIDN het token zelf aan Ongekend.nl verstrekken. Hierna wordt de verhuizing alsnog voor je uitgevoerd. Belangrijk hierbij is wel dat de SIDN een controle uitvoert op de eigenaar. Voordat dit verzoek uitgevoerd wordt, die je een kopie van je geldige legitimatie, kopie Kamer van Koophandel (indien van toepassing) en motivatie per e-mail naar ons toezenden. Je dient dus aan te tonen dat jij de eigenaar bent van het domein.

Voorbeeldtekst sommatie SIDN

Geachte …,

Mijn naam is … en ik ben de houder van de volgende .nl-domeinna(a)m(en) die u namens mij beheert:
1. ….nl
2. ….nl

Op … heb ik u (per e-mail/brief/via mijn klantentoegang) verzocht mij het token/de tokens te verstrekken van deze .nl-domeinna(a)m(en) zodat ik het beheer van de domeinna(a)m(en) naar een andere registrar kan verhuizen. Tot op heden heb ik de het token/de tokens echter niet van u ontvangen.

Op grond van de tussen u en SIDN geldende Algemene voorwaarden voor Registrars bent u zonder enig voorbehoud verplicht om tokens binnen vijf dagen na ontvangst van mijn bovengenoemde verzoek aan mij als .nl-domeinnaamhouder ter beschikking te stellen. Deze vijf dagen zijn inmiddels verstreken.

Hierbij sommeer ik u alsnog binnen … dagen na ontvangst van dit bericht de het token/de tokens aan mij ter beschikking te stellen bij gebreke waarvan ik mijn nieuwe registrar zal verzoeken de .nl-domeinnamen zonder token te verhuizen en ik bij SIDN melding zal maken van uw verzuim.

Hoogachtend,

Gepubliceerd op 19 december 2012, 11:03